Kapıcı Sözleşmesi Örneği

Kapıcıların çalışma koşulları, ne kadar ücretle çalışacağı, hak ve sorumlulukları kapıcı sözleşmesinde yer alır.

Kapıcı Sözleşmesi Örneği
11.08.2017 - Cuma

Kapıcıların çalışma koşulları, ne kadar ücretle çalışacağı, hak ve sorumlulukları kapıcı sözleşmesinde yer alır.

Kapıcılarla imzalanan kapıcı sözleşmesi, hem bir "Hizmet akdi", hem de "İş akdi" olarak nitelendirilir. Kapıcı hizmet sözleşmesinde; işveren ve işçinin ad ve soyadları, yapılacak iş, işverenin adresi, süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi, ücret, ödeme şekli ve zamanı, var ise tarafların ileri sürdükleri özel şartlar, hizmet akdinin yapıldığı gün ve tarafların imzalarının bulunması gerekiyor.

KAPICININ GÖREVLERİ NELERDİR?

- Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

- Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

- Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

- Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,

- Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

- Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,

- Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,

- İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

KAPICI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri adları, soyadları)
YÖNETİCİ : Kat malikleri adına : Adı ve Soyadı
İŞYERİ : ................................Apartmanı 
ADRESİ : .............................. ............. ............ ...............................
KAPICI Adı ve soyadı : ........................................
Doğum tarihi : ........................................
Baba adı : ......................................
Adresi : .....................................

YAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak,çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.

İŞE BAŞLAMA TARİHİ : ....................................

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : ..................................

ÜCRET : Aylık ............................ TL.

ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Her ayın ......'ine kadar ödenir. 

KAPICI KONUTU : Kapıcı;kapıcı dairesinde kira ödemeden oturacaktır.
KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.

ÇALIŞMA SAATLERİ : Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır.
YAZ AYLARINDA : 07.30 - 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 - 14.00 (Ara dinlenmesi) 14.00 - 15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30 - 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00 - 20.00 (3 saat çalışma)

KIŞ AYLARINDA : 06.00 - 10.00 (4 Saat çalışma) 10.00 - 11.30 (Ara dinlenmesi) 11.30 - 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 - 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00 - 19.00 (2 saat çalışma) 19.00 - 22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30 - 23.00 (0,5 saat çalışma)
Kapıcı,iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici;yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

HAFTA TATİLİ : Kapıcı ............................günü hafta tatilini kullanır.

GENEL TATİL : Kapıcı genel tatillerde çalışır,ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.

YILLIK İZİN : Kapıcı,1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır.

DENEME SÜRESİ : İşe başlama tarihinden itibaren 1 aydır. 

ÖZEL ŞARTLAR : .............................................. .............................(Kapıcının hafta tatili,yıllık izini, maazeret izini gibi hususlarla; raporlu ve yıllık izinli,maazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği;bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.) 

SÖZLEŞME TARİHİ : .......................................... İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 
.............................tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı. 

YÖNETİCİ ................
KAPICI..............
İmza..............

Fırsat Projeleri