Edremit Belediyesi 12 Gayrimenkulü Satışa Çıkardı

Edremit Belediyesi, 5 mahallesinde yer alan 12 gayrimenkulü satışa çıkardı. Satışa sunulan gayrimenkullerin ihalesi 12 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Edremit Belediyesi 12 Gayrimenkulü Satışa Çıkardı
30.05.2018 - Çarşamba

Edremit Belediyesi, 5 mahallesinde yer alan 12 gayrimenkulü satışa çıkardı. Satışa sunulan gayrimenkullerin ihalesi 12 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Edremit Belediye Başkanlığı, Kadıköy, Zeytinli, Kızılkeçili, Tahtakuşlar ve Narlı Mahallesi'nde yer alan 9 arsa ile Narlı Mahallesi'nde yer alan 3 mesken olmak üzere toplamda 12 gayrimenkulü satışa çıkardı. İhale yöntemiyle yapılacak olan satışta toplam muhammen bedel 5 milyon 194 bin 436 TL olarak belirlendi. Gayrimenkullerin ihalesi 12 Haziran'da gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Edremit Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda Mahallesi, Niteliği, Ada ve Parsel Numaraları bulunan taşınmazlar Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 78 sayılı kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, 12.06.2018 Salı günü, saat 10.00’da (sıra nosuna göre) Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır.

Madde 2 - Tespit edilen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıda yer almaktadır.

EDREMİT İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

Madde 3 - İhale Edremit Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde Açık Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacaktır.

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

Ayrıca Gerçek kişilerde;

a) Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak Nüfus Kayıt Örneği

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

c) Nüfus cüzdan fotokopisi

d) Noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu,

f) Edremit Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak, kira, çtv vb.) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar,

g) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, vermeleri şarttır.

Madde 5 - Satışı yapılacak taşınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin 4. Bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istinası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

Madde 6 - İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 25. Maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminatı nakit veya süresiz banka teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

Madde 7 - Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin bedellerinin tamamı peşin olarak ödenecektir.

Madde 8 - İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır.

Madde 9 - İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları dosyayı ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 10 - Karar pulu, Tellaliye, Kesin Teminat, Tapu ücreti ve diğer giderlerin tümü alıcıya aittir.

Madde 11 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Fırsat Projeleri

AND Pastel

İSTANBUL / KARTAL

AND Pastel'den 10 Yerine 5 Yılda Biten Kredi Kampanyası!

AND Pastel'den 10 Yerine 5 Yılda Biten Kredi Kampanyası!

Skyland İstanbul

İSTANBUL / ŞİŞLİ

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

Sinpaş Finans Şehir

İSTANBUL / ÜMRANİYE

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Strada Bahçeşehir

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Sinpaş Bursa Modern

BURSA / OSMANGAZİ

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Ege Vadisi

ANKARA / ÇANKAYA

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika