Apartman Yönetim Planı

Apartmanda oturan bireyleri yakından ilgilendiren konulardan biri apartman yönetim planıdır. Peki apartman yönetim planı nedir? Apartman yönetim planı nasıl yapılır? İşte detaylar...

Apartman Yönetim Planı
01.12.2017 - Cuma

Bütün apartman sakinlerini kapsayan apartman yönetim planı bir gayrimenkulun nasıl yönetileceğini, apartmanın yönetim tarzını, yöneticilerin seçilmesini, alacakları ücretleri belirler. Peki bir apartmanın tüm kurallarının yer aldığı apartman yönetim planını kim belirler? Mevzuata göre apartman yönetim planı nasıl olur? İşte detaylar...

GENEL HÜKÜMLER

Ana gayrimenkulün Yönetimi

Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan , ........... ili, ............ ilçesi,..............mahallesi, ................ sokakta (caddesinde ),.............ada, .................parsel sayılı ve ................ kapı no'lu............... apartmanı; Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, Kat Malikleri Kurulunca oy birliği ile kabul edilen bu Yönetim Planına göre yönetilir.

Ana gayrimenkulün Bölümleri

Madde 2- Ana gayrimenkul ..................bodrum, ......................zemin,..........normal ve ............... teras kattan ibarettir.
a)Bodrum Kat: Bu katın caddeye bakan cephesinde .......... adet
b)Zemin Kat : Bu katın caddeye bakan cephesinde ........adet dükkan ve arka cephesinde de ........... adet konut vardır.Dükkanların arkasında bulunan depolardan , projesinde (A) harfi ile gösterilen depo ......... no'lu dükkanın, (B) harfi ile gösterilen depo ise ......... no'lu dükkanının eklentisidir.
c) Birinci Kat : Bu katta ,.......adet konut vardır.
d) Diğer Katlar: Diğer katların her birinde ................ adet konut vardır.
e) Teras : Bu katta, ............konut ile ana gayrimenkulün ortak yerlerinden olan teras vardır.

Yasaklar

Madde 3- Zemin kattaki dükkanlar; oyun salonu , içkili lokanta, birahane, bar ve benzeri yer olarak kullanılamaz. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da verilemez.
a) Dükkanlarda patlayıcı maddeler satılamaz; akaryakıt veya tüp gaz bayii olarak da kullanılamaz.
b) Bu dükkanlarda yanıcı ve parlayıcı maddelerde depolanamaz.
c) Bu dükkanlarda gürültü çıkaran, sarsıntı yapan, pis kokular salan işlerde yapılamaz.
Dairelerin Kullanım Şekli:
Madde 4- Ana gayrimenkulün bütün dairelere konut (mesken) olarak bizzat oturmak veya kiraya verilmek suretiyle kullanılacaktır. Kat malikleri , ana gayrimenkulün tüm maliklerinin yazılı izni olmadıkça , daireleri konuttan başka bir maksatla kullanamayacakları gibi, kiraya da veremezler.

Ortak Yerler:

Madde 5- Bağımsız bölümlere bağlanan eklentiler dışında kalan ve Kat Mülkiyeti Kanununun 4'ncü maddesinde sayılan yerler ile; ortaklaşa kullanma, koruma veya yararlanma için gerekli olan diğer şeyler, kat maliklerinin ortak yerleri sayılır.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı:

Madde 6- Bu Yönetim Planı ve bunda yapılacak değişiklikler bütün kat maliklerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü, adı geçenlerden satış veya herhangi bir yolla edinecek olanlar ile yönetici ve denetçileri bağlar. Yönetim planının değiştirilmesi için tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

Anlaşmazlıkların Çözümü:

Madde 7- Bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde;anagayrimenkulün yönetiminden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesi için, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda anlaşmazlık konusuyla ilgili hüküm yoksa hakkaniyet kuralları ve Kat Malikleri Kurulu'nun emsal kararları uygulanır.

Fırsat Projeleri