Ankara Polatlı Belediyesi Arsa Satıyor

Başkent Ankara ilçelerinden Polatlı Belediyesi, Gazi Mahallesinde yer alan arsaları 13 milyon 596 bin 336 TL bedelle satışa çıkardı. Arsa satışına ilişkin ihale ise 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Ankara Polatlı Belediyesi Arsa Satıyor
06.07.2018 - Cuma

Başkent Ankara ilçelerinden Polatlı Belediyesi, Gazi Mahallesinde yer alan arsaları 13 milyon 596 bin 336 TL bedelle satışa çıkardı. Arsa satışına ilişkin ihale ise 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 

Polatlı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Gazi Mahallesi'nde yer alan arsalar, 13 milyon 596 bin 336 lira bedelle satışa çıkarıldı. 4 adet arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. Satışa söz konusu olan taşınmaz için toplam 13 milyon 596 bin 336 lira tahmini satış bedeli, 92 bin lira ile123 bin 878 lira arasında ise geçici teminat talep ediliyor.
Kapalı teklif (arttırma) usulü ile satışı gerçekleşecek olan taşınmazın ihalesi ise 20 Temmuz 2018 günü, saat 15.00'da Polatlı Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

İhale şartları ve detaylara ilişkin bilgiler ise şöyle:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Polatlı Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parseli ve yüz ölçümü belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 20.07.2018 Cuma günü saat 15:00’de başlamak üzere yapılacak ihale ile satılacaktır.
2 - İhale şartname ve ekleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 Polatlı/ANKARA adresinde bulunan Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.
A. İkametgah belgesi,
B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,
C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
Ç. Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,
D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.),
c) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
E. Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)
F. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge,
G. Polatlı Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı
H. Teklif mektubu,
I. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
İ. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleriyle belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 20.07.2018 Cuma günü saat 15.00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İlan olunur."

Fırsat Projeleri

Fortis Sinanlı Yeni Kadıköy

İSTANBUL / KADIKÖY

Şehrin Dışında Değil Tam Merkezinde

Şehrin Dışında Değil Tam Merkezinde

AND Pastel

İSTANBUL / KARTAL

AND Pastel'den 10 Yerine 5 Yılda Biten Kredi Kampanyası!

AND Pastel'den 10 Yerine 5 Yılda Biten Kredi Kampanyası!

İnistanbul

İSTANBUL / FATİH

İnistanbul'da Hayat Başlıyor

İnistanbul'da Hayat Başlıyor

Eston Şehir Koru

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

124 Metrekareden Başlayan Koru Daireleri Satışta

124 Metrekareden Başlayan Koru Daireleri Satışta

Panorama Incity

İSTANBUL / KAĞITHANE

Lansmandaki Son 2 Daireye Özel Net %30 İndirim

Lansmandaki Son 2 Daireye Özel Net %30 İndirim

Haftanın Fırsat Projesi 3

İSTANBUL / KAĞITHANE

Kaçırılmayacak Fırsat...

Kaçırılmayacak Fırsat...