Sinpaş GYO'nun Sermayesi 873.1 Milyon Lira Oldu

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sinpaş Yapı'nın  sahip olduğu varlık ve yükümlülükleri devraldı. Böylece şirketin sermayesi 873.193.432 TL'ye yükseldi. 

Sinpaş GYO'nun Sermayesi 873.1 Milyon Lira Oldu
22.11.2017 - Çarşamba

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)birleşme işlemlerine ilişkin bildirim yayınladı.

Sinpaş GYO, Sinpaş Yapı'nın  sahip olduğu varlık ve yükümlülükleri devraldı. Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, Sinpaş GYO'nun sermayesinin 600 milyon TL'den 873 milyon 193 bin 432 TL'ye yükseltilmesine karar verildi. 

Sinpaş GYO'nun KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun daha önce almış olduğu 08.10.2017 tarih ve 24 sayılı kararın aşağıdaki şekilde revize edilmesine;

1. 1.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin (Sinpaş Yapı) "Tam Bölünme"si suretiyle, Sinpaş Yapı'nın sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerden detaylı dökümü ve 30.06.2017 tarihli mali tablolarındaki yasal kayıtlı değerleri Ek/1'de gösterilenlerin Şirketimiz tarafından 30.06.2017 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı'dan devralınmasına,

2. 2. Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında, Şirketimiz sermayesinin 508.555.610 TL artırılmasına ve eşanlı olarak Şirketimizin halihazırda sahip olduğu 3.960.000 TL nominal değerli kendi payları ile daha önce Sinpaş Yapı'ya ait olup devralma neticesinde Şirketimizin sahip olacağı 231.402.178 TL nominal değerli kendi paylarının (toplam 235.362.178 TL nominal değerli paylar) itfa edilerek Şirketimiz sermayesinin 600.000.000 TL'den 873.193.432 TL'ye yükseltilmesine,

3. 3. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden 508.555.610 TL nominal tutarlı payların Sinpaş Yapı'daki eksilen 39.673.057TL nominal değerli payları karşılığında ve her 1 TL nominal değerli Sinpaş Yapı payı için 12,81866457 TL nominal değerli Şirketimiz payı olmak üzere, Sinpaş Yapı'nın pay sahiplerine aşağıda belirtildiği şekilde verilmesine;

4. 4. Bu amaçla Sinpaş GYO'nun esas sözleşmesinde gereken değişikliklerin yapılmasına,

5. 5. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca bölünen Sinpaş Yapı'nın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Şirketimizin müteselsilen sorumlu olacağının bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,

6. 6. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 19.11.2017 tarihli Bölünme ve Sermaye Azaltım Raporu ile 19.11.2017 tarihli Tam Bölünme ve Devir Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,

7. 7. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
karar vermiştir.

Fırsat Projeleri