Kentsel Dönüşüm Kanunu

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından kentsel dönüşüm gündeme geldi. Devlet bu kapsamda kanun çıkarttı. İşte Kentsel Dönüşüm Kanunu...

Kentsel Dönüşüm Kanunu
12.09.2017 - Salı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından kentsel dönüşüm gündeme geldi. Devlet bu kapsamda kanun çıkarttı. İşte Kentsel Dönüşüm Kanunu...

Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğu açıkça bilinmektedir. Ancak ülkemizdeki birçok yapı depreme karşı dayanıklı değil. Orta şiddetteki depremde bile ağır hasar görüp yıkıldıkları ve bu sebeple ekonomik ve sosyal problemlerin yaşandığı yadsınamaz bir gerçektir. 2012 yılında çıkan 6306 sayılı kanun, deprem riski altındaki alanlar, riskli yapılar ve bu yapıların bulunduğu arsaları günümüz standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yenilemeyi amaçlar.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kamuoyunda kısaca Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak adlandırılmaktadır. Kentsel Dönüşüm Kanunu'nun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un konusu; ülke ve kent ölçeğini göz önüne bulundurarak deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler tehlikesi altında bulunan riskli alan ve riskli yapıları dönüştürmektir.

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu ile afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, ülke genelinde sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yapılar oluşturmak amacıyla çıkarılmıştır. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda ciddi can ve mal kayıplarının tekrar yaşanmaması ve şehirlerin; sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

BAZI MADDELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikler;

MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 
 

Fırsat Projeleri