Bursa'da 20 Milyon TL Değerinde Satılık Arsa

Bursa'ya bağlı Karacabey ilçesinde 3 adet otlaklık alan ihale usulü ile satışa çıkarılıyor. Karacabey Belediyesi ihale tarihini 4 Temmuz olarak açıkladı.

Bursa'da 20 Milyon TL Değerinde Satılık Arsa
21.06.2018 - Perşembe

Bursa'ya bağlı Karacabey ilçesinde 3 adet otlakiye ihale usulü ile satışa çıkarılıyor. Karacabey Belediyesi ihale tarihini 4 Temmuz olarak açıkladı. 

Bursa Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Hürriyet Mahallesi'nde yer alan 3 adet otlakiye imarlı arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 20 milyon 647 bin TL olarak belirlenen gayirmenkullerin ihalesi 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İhaleye ve arsalara ilişkin bilgiler ise şöyle:

"TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karacabey Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İdarenin Adı:  KARACABEY BELEDİYESİ
İdarenin Adresi:  Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1   Karacabey/BURSA

İdarenin Telefonu:  0 224 676 86 40    Dahili: 123-140-170

Not: 1., 2. ve 3. sırada bulunan 3680 - 3685 ve 3686 nolu parseller KDV’den istisna değildir. 3680 - 3685 ve 3686 nolu parsellere teklif edilen fiyat üzerinden %18 KDV uygulanacaktır. İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 3181 nolu parsel üzerinden yol geçtiğinden 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 09.09.2016 tarihinde 3181 nolu parsel için şerh beyan edilerek şerh sonrasında ifraz işlemi sonucu 3680 - 3685 ve 3686 parsel nolu nitelikleri otlakiye olan taşınmazlar oluşmuştur. Bu nedenle isteklilerin anılan taşınmazları harita üzerinde bulundukları konumlarını görebilmek için Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze müracaat edebilirler.

Madde 1 - İşin Konusu

Mülkiyeti Karacabey Belediyesine ait 1. Sıra numaralı Hürriyet Mahallesi, 3680 nolu parseller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile satılacaktır. Diğer 2. ve 3. Sıra numaralı 3685 ve 3686 nolu parselin satışı 2886 sayılı Yasanın 45’nci maddesi gereği (Açık Teklif Usulü) açık arttırma ile satılacaktır.
İhalenin İlan Şekli:  Resmi Gazete, Ulusal Basın, Yerel Basın, Kurum İnternet Sitesi,
İlgili Mevzuat:  2886 Sayılı Kanunun 35/a. Md. ile 45. Md.
Şartname Bedeli:  150,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adres:  Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 1. Kat Encümen Toplantı Salonu
1. Sıra nolu taşınmazın ihale tarih ve saati:  04.07.2018 Çarşamba günü, Saat: 14:00
1. Sıra nolu taşınmazın son başvuru tarihi, saati ve yeri:  04.07.2018 Çarşamba günü, Saat: 14:00
İhale Dosyaları Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Belediye Hizmet Binası, 2. Kat, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
2. Sıra nolu taşınmaz:  04.07.2018 Çarşamba günü, Saat: 14:45
3. Sıra nolu taşınmaz:  04.07.2018 Çarşamba günü, Saat: 15:30
Saat ayarlarında, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 2 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:
2.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye başvuru dosyası verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer:  Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 4. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:  Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 4. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Madde 3 - İhaleye Katılabilme Şartları:
İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi, (gerçek kişiler için)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
• Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge aslı,
• Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
• Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı.
• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti.
• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
• Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri aslı, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
e) İsteklinin ortak girişim (Ortak girişim, iş ortaklığı şeklinde olabilir; konsorsiyum şeklinde olamaz.) olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,
f) İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması,
g) Karacabey Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı.
h) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
i) İhale dosyası satın alındığına dair belge. (satın alındığını gösterir makbuz)
j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d, e, g, h, bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.
k) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, (Bu madde sadece 1. sıra nolu taşınmazların isteklileri için geçerlidir.)
İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranan belgelerin, evrak asılları, noter onaylı asılları yahut aslı gibidir onaylı evrak aslı veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibi onaylı evrakların asıllarının sunulması zorunludur."

Fırsat Projeleri

Queen Bomonti

İSTANBUL / ŞİŞLİ

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

Skyland İstanbul

İSTANBUL / ŞİŞLİ

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

Eston Şehir Koru

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Nef Reserve Kandilli

İSTANBUL / ÜSKÜDAR

Nef Reserve Kandilli'de Yeni Bloklar Satışta

Nef Reserve Kandilli'de Yeni Bloklar Satışta

Nef Ortayaka

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA

Nef Ev Değiştirme Kampanyası

Nef Ev Değiştirme Kampanyası

Nef Çekmeköy

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY

Nef Ev Değiştirme Kampanyası

Nef Ev Değiştirme Kampanyası