Ataşehir Belediyesi Milyonluk Arsayı Satıyor

Ataşehir Belediye Başkanlığı, Kayışdağı Mahallesi'nde yaklaşık 2 milyon TL değerindeki arsayı satışa çıkardı.

Ataşehir Belediyesi Milyonluk Arsayı Satıyor
05.09.2017 - Salı

Ataşehir Belediye Başkanlığı, Kayışdağı Mahallesi'nde yaklaşık 2 milyon TL değerindeki arsayı satışa çıkardı.

Ataşehir Belediyesi mülkiyetindeki arsa, Kayışdağı Mahallesi, 229 pafta, 1791 ada 9 parselde yer alıyor. 494,34 metrekare büyüklüğündeki arsanın satışı için 19 Eylül 2017 saat 11.00’da ihale gerçekleştirilecek. Söz konusu arsanın bedeli ise 1 milyon 853 bin 775 TL olarak belirlendi.

Belediye tarafından ihale için istenilen belgeler ve şartlar ise şöyle: 

"Gerçek Kişiler
1 - Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)
2 - Kanuni İkametgah Belgesi
3 - Geçici Teminat makbuzu
4 - İhale dosyası alındı makbuzu
5 - Vergi Dairesinden, SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı
6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden
1 - Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
2 - Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
3 - Geçici Teminat makbuzu
4 - İhale dosyası alındı makbuzu
5 - Vergi Dairesinden, SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı
6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri
* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.
* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde belediye encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir"
 

Fırsat Projeleri